Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Gyldig med mindre annet er skriftlig avtalt.

Tilbud og ordrebekreftelse
1) Ethvert tilbud er bare gyldig innen gyldighetsperioden, som er spesifisert i tilbudet. Vi forbeholder oss retten til mellomsalg.

2) Bare bestillinger som SOCO SYSTEM har akseptert skriftlig, er bindende for SOCO SYSTEM.

3) Muntlig avtalte endringer i spesifikasjonene for de bestilte delene må bekreftes skriftlig av SOCO SYSTEM for å være gyldige.

Tegninger og beskrivelser
4) Tegninger, forslag og beskrivelser tilhører SOCO SYSTEM og må ikke kopieres, sendes til konkurrerende selskaper eller realiseres uten tillatelse fra SOCO SYSTEM.

5) Tekniske data oppført i SOCO SYSTEMs kataloger og andre trykksaker er, som tegninger og illustrasjoner, uforpliktende, ettersom SOCO SYSTEM forbeholder seg retten til å gjøre endringer.

Pris, frakt og forsikring
6) SOCO SYSTEM forbeholder seg retten til å endre priser på grunn av svingende valutakurser.

7) Frakt fra fabrikk skjer på kjøpers regning og risiko. Forsikring tegnes av kjøper.

Emballasje
8) Emballasje betales av kjøper og returer aksepteres ikke. SOCO SYSTEM bestemmer typen emballasje med tanke på fraktmetoden.

Levering
9) Leveringstid (leveringstidspunkt) beregnes fra den dagen avtalen om alle detaljer angående leveransen er nådd, inkludert at kjøperen har oppfylt de avtalte betalingsbetingelsene, og at eventuelle importtillatelse er oppnådd.

10) Leveringstidspunktet er oppgitt med forbehold om streik, lockout eller force majeure, inkludert sviktende levering av SOCO SYSTEMs leverandører.

11) Eventuell overskridelse av leveringstidspunktet gir ikke kjøperen rett til å kansellere bestillinger eller å nekte mottak av varer, og kjøper er heller ikke unntatt fra å overholde betalingsbetingelsene. Det gis ingen kompensasjon for driftstap, tapt fortjeneste eller andre kostnader på grunn av forsinket levering.

Eiendomsrett
12) Den solgte gjenstanden forblir SOCO SYSTEMs eiendom inntil full kjøpesum er betalt. Inntil da er kjøperen forpliktet til å holde leveransen forsikret til full verdi.

Klagefrist
13) I samsvar med det som er angitt nedenfor, forplikter SOCO SYSTEM seg til innen 1 år å avhjelpe alle feil og mangler på grunn av feil konstruksjon, materialfeil eller mangelfull utførelse under daglig drift på maks. 8 timer. SOCO SYSTEMs ansvar dekker kun mangler som rapporteres skriftlig innen 3 måneder fra leveringstidspunktet. For produkter av utenlandsk opprinnelse, som er inkludert i leveransen av SOCO SYSTEM, gis samme garanti som SOCO SYSTEM mottar fra underleverandøren.

14) Når SOCO SYSTEM har mottatt melding fra kjøperen om en mangel nevnt i paragraf 13, forplikter SOCO SYSTEM seg til, hvis betalingsbetingelsene er oppfylt, å reparere eller erstatte den defekte delen eller delene på SOCO SYSTEMs fabrikk uten kostand for kjøperen. Alle transportkostnader knyttet til dette er for kjøpers regning og risiko. Deler som er byttet ut tilhører SOCO SYSTEM og må sendes til SOCO SYSTEM på kjøpers regning. Hvis kjøper ber om installasjonshjelp fra SOCO SYSTEM på stedet, har SOCO SYSTEM rett til betaling for dette. SOCO SYSTEM påtar seg intet ansvar for feil som direkte eller indirekte oppstår fra reparasjonsarbeid som utføres av utenlandske selskaper uten inngrep fra SOCO SYSTEM.

15) Normal slitasje eller skade forårsaket av kjøpers (brukerens) feilaktige eller mangelfulle behandling dekkes IKKE av garantien ovenfor. SOCO SYSTEM påtar seg intet ansvar for kjøpers endringer i tegninger og/eller konstruksjon.

16) Det ytes ingen kompensasjon for driftstap, tapt fortjeneste, skade på person eller eiendom eller andre kostnader forårsaket av SOCO SYSTEM som følge av f.eks. påviste mangler eller feil i det leverte.

Komplette anlegg
17) Ved levering og montering av komplette systemer, se SOCO SYSTEMs spesielle salgs- og leveringsbetingelser.

Kansellering
18) Kansellering av avtaler kan ikke skje uten SOCO SYSTEMs samtykke, og hvis det har vært kostnader knyttet til avslutningen av transaksjonen, må SOCO SYSTEM holdes skadesløs.

Verneting
19) I tilfelle en juridisk tvist angående levering eller deler av dette, er SOCO SYSTEMs hjemting verneting. Vurderingen må skje i samsvar med dansk lovgivning og praksis.