Miljöpolicy

Företagets verksamhet med produktutveckling, design, tillverkning och marknadsföring följer etablerade affärsprocedurer och specifikationer. Vår avsikt är att i så stor utsträckning som möjligt använda material och processer som bidrar till en optimal arbetsmiljö med minsta möjliga förorening av vår miljö.

SOCO SYSTEM åtar sig att arbeta inom befintliga regler och det är företagets mål att som ett minimum följa myndighetskrav och samhällets miljöregler – och ännu hellre med god marginal.

Företaget arbetar aktivt för att begränsa resursförbrukningen genom ökad återvinning av material och minskat spill så långt det är möjligt.

I samband med nyförvärv av driftutrustning är resurs- och miljöhänsyn västenliga faktorer i beslutsprocessen.

Företaget utvärderar löpande vilka möjligheter det finns för miljöförbättringar av företagets aktiviteter från tillverkning till slutgiltig leverans av tillverkade produkter.

Företaget betonar att alla anställda ska involveras i miljöarbetet i den utsträckning det är lämpligt, särskilt med avseende på arbetsmiljön men också i alla andra sammanhang.