Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

Gäller om inget annat har avtalats skriftligt.

Offert och orderbekräftelse
1) Offerter gäller endast inom den tidsram som anges på offerten. Vi förbehåller oss rätten till mellanförsäljning.

2) Endast order som SOCO SYSTEM har accepterat skriftligen anses bindande för SOCO SYSTEM.

3) Muntligt överenskomna ändringar i specifikationerna för beställda delar måste bekräftas skriftligen av SOCO SYSTEM för att anses giltiga.

Ritningar och beskrivningar
4) Ritningar, förslag och beskrivningar är SOCO SYSTEM:s egendom och får inte kopieras, skickas till konkurrerande företag eller förverkligas utan tillstånd från SOCO SYSTEM.

5) Teknisk data som anges i SOCO SYSTEM:s kataloger och andra trycksaker är, precis som ritningar och illustrationer, icke-bindande, eftersom SOCO SYSTEM alltid förbehåller sig rätten att göra ändringar.

Pris, frakt och försäkring
6) SOCO SYSTEM förbehåller sig rätten till prisändringar som resultat av fluktuerande växelkurser.

7) Frakt fritt från fabrik sker uteslutande på köparens bekostnad och risk. Försäkring tecknas av köparen.

Förpackning
8) Förpackning betalas av köparen och materialet tas ej i retur. SOCO SYSTEM bestämmer med hänsyn till leveransmetoden typen av förpackning.

Leverans
9) Leveranstid beräknas från den dag då överenskommelse om alla detaljer angående leveransen har uppnåtts, inklusive att köparen har uppfyllt de överenskomna betalningsvillkoren samt att eventuella importtillstånd har erhållits.

10) Tidpunkten för avsändning anges med förbehåll för strejk, lockout eller force majeure, inklusive leveranssvårigheter från SOCO SYSTEM:s underleverantörer.

11) Eventuell försening av leveranstid ger inte köparen rätt att annullera beställningen eller att vägra ta emot varan, och köparen ska inte heller fritas från att följa betalningsvillkoren. Ingen ersättning utgår för driftsförluster, förlorad vinst eller andra kostnader som kan uppstå på grund av försenad leverans.

Äganderätt
12) Försäljningsobjektet/-objekten förblir SOCO SYSTEM:s egendom tills hela köpeskillingen har erlagts. Fram till denna tidpunkt är köparen skyldig att hålla levererade objekt försäkrade till fullt värde.

Reklamationsfrist
13) I enlighet med vad som anges nedan förpliktigar SOCO SYSTEM sig att inom en 1-årsperiod avhjälpa alla fel och brister som kan skyllas felaktig konstruktion, materialfel eller felaktig utförande under en daglig drift på max 8 timmar. SOCO SYSTEM:s ansvar täcker endast brister, som måste rapporteras skriftligen inom 3 månader från avsändningstidpunkten. För produkter av okänt ursprung, som ingår i SOCO SYSTEM:s leverans ges samma garanti som SOCO SYSTEM har erhållit från underleverantören.

14) När SOCO SYSTEM av köparen har meddelats om en i punkt 13 omnämnd brist påtar SOCO SYSTEM sig, under förutsättning att betalningsvillkoren är uppfyllda, att på SOCO SYSTEM:s fabrik utan kostnad för köparen reparera eller byta ut den eller de bristfälliga delarna. Alla transportkostnader i samband med detta sker på köparens bekostnad och risk. Utbytta delar ska anses tillhöra SOCO SYSTEM och måste returneras till SOCO SYSTEM på köparens bekostnad. Om köparen begär installationshjälp från SOCO SYSTEM är SOCO SYSTEM berättigad till betalning för denna tjänst. SOCO SYSTEM tar inget ansvar för brister som direkt eller indirekt uppstår i samband med reparationsarbete av andra företag än de SOCO SYSTEM har förmedlat.

15) Normalt slitage eller skada som orsakats av köparens (användarens) felaktiga eller bristfälliga användning täcks INTE av ovanstående garanti. SOCO SYSTEM påtar sig inget ansvar för köparens ändringar i ritningar och/eller konstruktion.

16) Ingen ersättning ska utgå för driftsförluster, förlorad vinst, person- eller egendomsskador eller andra kostnader orsakade av SOCO SYSTEM som följd av exempelvis konstaterade brister eller felaktigheter i leveransen.

Kompletta anläggningar
17) Vid leverans och montering av kompletta anläggningar hänvisas till SOCO SYSTEM:s särskilda försäljnings- och leveransvillkor.

Upphävning
18) Upphävning av avtal kan inte ske utan SOCO SYSTEM:s samtycke, och om det har uppstått kostnader i samband med avslutandet av transaktionen, ska SOCO SYSTEM hållas skadeslös.

Behörig domstol
19) I händelse av rättslig tvist angående leveransen eller en del därav ska behörig domstol anses vara på SOCO SYSTEM:s hemvist. Bedömningen måste ske i enlighet med dansk lagstiftning och praxis.