Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Gældende medmindre anden skriftlig aftale foreligger.

Tilbud og ordrebekræftelse
1) Ethvert tilbud er kun gældende indenfor den i tilbuddet angivne gyldighedsperiode. Ret til mellemsalg forbeholdes.

2) Kun ordrer, som SOCO SYSTEM skriftligt har accepteret, er bindende for SOCO SYSTEM.

3) Mundtligt aftalte ændringer i specifikationer af de ordrede dele skal bekræftes skriftligt af SOCO SYSTEM for at have gyldighed.

Tegninger og beskrivelser
4) Tegninger, forslag og beskrivelser er SOCO SYSTEM ejendom og må ikke uden SOCO SYSTEMs tilladelse kopieres, forelægges konkurrerende firmaer eller bringes til udførelse.

5) Tekniske data opført i SOCO SYSTEMs kataloger og andre tryksager er ligesom tegninger og illustrationer uden forbindende, idet SOCO SYSTEM forbeholder sig ret til at foretage ændringer.

Pris, forsendelse og forsikring
6) SOCO SYSTEM forbeholder sig ret til prisændringer som følge af svingende valutakurser.

7) Ab fabrik forsendelse sker for købers regning og risiko. Forsikring tegnes af køber.

Emballage
8) Emballage betales af køber og tages ikke retur. Under hensyntagen til forsendelsesmåden bestemmer SOCO SYSTEM emballagens art.

Levering
9) Leveringstid (afsendelsestidspunkt) regnes fra den dag, enighed om alle detaljer vedrørende leverancen er opnået, herunder at køber har opfyldt de aftalte betalingsbetingelser, samt at evt. importtilladelse er opnået.

10) Afsendelsestidspunktet opgives med forbehold over strejke, lockout eller force majeure, herunder svigtende levering fra SOCO SYSTEMs leverandørers side.

11) Evt. overskridelse af afsendelsestidspunktet giver ikke køber ret til annullering af ordrer eller til at nægte modtagelse af varer, ligesom køber heller ikke fritages for at overholde betalingsbetingelserne. Der ydes ingen erstatning for driftstab, tabt avance eller andre omkostninger på grund af forsinket levering.

Ejendomsret
12) Det solgte forbliver SOCO SYSTEMs ejendom, indtil hele købesummen er betalt. Køber er indtil da forpligtet til at holde det leverede forsikret til fuld værdi.

Reklamationsfrist
13) I overensstemmelse med, hvad der neden for er angivet, forpligter SOCO SYSTEM sig til, indenfor en 1-årig periode, at afhjælpe alle fejl og mangler, der skyldes fejlagtig konstruktion, fejl i materialer eller mangelfuld udførelse ved daglig drift på max. 8 timer. SOCO SYSTEMs ansvar omfatter kun mangler, hvorover der skriftligt reklameres inden for 3 måneder fra afsendelsestidspunktet. For produkter af fremmed fabrikat, der indgår i SOCO SYSTEMs leverance, ydes samme garanti, som SOCO SYSTEM får af underleverandøren.

14) Når SOCO SYSTEM fra køber har modtaget meddelelse om en i punkt 13 nævnt mangel, påtager SOCO SYSTEM sig, hvis betalingsbetingelserne er overholdt, på SOCO SYSTEMs fabrik uden udgift for køber at reparere eller erstatte den eller de mangelfulde dele. Alle transportomkostninger forbundet hermed foregår for købers regning og risiko. Dele, der er udskiftet, er SOCO SYSTEMs ejendom og skal for købers regning sendes til SOCO SYSTEM. Forlanger køber montørhjælp fra SOCO SYSTEM på stedet, er SOCO SYSTEM berettiget til betaling herfor. SOCO SYSTEM påtager sig intet ansvar for fejl, som direkte eller indirekte hidrører fra reparationsarbejder, der uden SOCO SYSTEMs mellemkomst udføres af fremmede firmaer.

15) Normalt slid eller skade forårsaget ved købers (brugers) ukorrekte eller mangelfulde behandling dækkes IKKE af ovennævnte garanti. SOCO SYSTEM påtager sig intet ansvar for købers ændringer i tegninger og/eller konstruktion.

16) Der ydes ikke erstatning for driftstab, tabt avance, skade på person eller ejendom eller andre omkostninger forårsaget af SOCO SYSTEM som følge af f.eks. konstaterede mangler eller fejl ved det leverede.

Komplette anlæg
17) Ved levering og montering af komplette anlæg henvises til SOCO SYSTEMs specielle salgs- og leveringsbetingelser.

Annullering
18) Annullering af aftaler kan ikke ske uden SOCO SYSTEMs samtykke, og såfremt der har været forbundet omkostninger med handelens indgåelse, skal SOCO SYSTEM holdes skadesløs.

Værneting
19) Såfremt der måtte opstå retstvist vedrørende leverancen eller en del heraf, er SOCO SYSTEMs hjemting værneting. Bedømmelse skal finde sted efter dansk lovgivning og praksis.