Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

Obowiązują w przypadku, gdy nie została sporządzona inna umowa pisemna.

Oferty i potwierdzenie zamówień
1)    Każda oferta handlowa ważna jest przez okres określony w ofercie lub do wyczerpania zapasów.
2)    Wiążące są dla nas jedynie te zamówienia, które potwierdziliśmy pisemnie.
3)    Uzgodnione ustnie zmiany w specyfikacjach zamówionych części lub urządzeń są ważne tylko po naszym pisemnym potwierdzeniu.

Rysunki i opisy
4)    Rysunki, propozycje rozwiązań i opisy pozostają naszą własnością i bez naszego zezwolenia zabrania się ich kopiowania, przekazywania konkurencyjnym firmom i realizowania. 
5)    Dane techniczne podane w naszych katalogach i innych materiałach drukowanych, a także rysunki i ilustracje, nie są dla nas zobowiązujące i zastrzegamy sobie prawo do ich zmian lub modyfikacji przed przyjęciem zamówienia. 

Cena, transport i ubezpieczenie
6)    Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen wynikających ze zmian kursów walutowych.
7)    Kupujący ponosi koszty transportu dostaw realizowanych na warunkach ex works, jak również  ryzyko z tym związane i koszty ubezpieczenia.

Opakowanie
8)    Koszty opakowania ponosi kupujący; opakowania nie podlegają zwrotowi. W zależności od środka transportu określamy sposób opakowania.

Dostawa
9)    Termin dostawy (data wysyłki) liczony jest od dnia uzgodnienia wszystkich szczegółów dotyczących zamówienia, po uprzednim spełnieniu uzgodnionych warunków płatności oraz uzyskaniu licencji importowej, (jeżeli jest wymagana).
10)    Czas dostawy obowiązuje z zastrzeżeniem strajków, lokautów i siły wyższej, w tym niewykonania dostawy przez poddostawcę.
11)    Opóźnienie w wysyłce nie upoważnia kupującego do rezygnacji z zamówienia lub do odmowy przyjęcia dostawy lub też do niespełnienia warunków płatności. Nie przysługuje mu prawo do odszkodowania za straty produkcyjne, utratę zysków lub inne koszty wynikłe na skutek opóźnienia dostawy.

Własność
12)    Dostarczone towary pozostają naszą własnością do czasu uiszczenia wszystkich należności. Aż do tego czasu kupujący powinien zapewnić ubezpieczenie dostarczonych towarów w wysokości ich pełnej wartości.
 
Gwarancja
13)    Zgodnie z poniższym udzielamy rocznej gwarancji od daty dostawy na dostarczone wyroby, przy założeniu wywiązania się z warunków płatności oraz max 8-iu godzin pracy dziennie. Reklamacje będące następstwem dostaw niezgodnych z projektem, zastosowanymi materiałami lub wykonawstwem muszą być zgłoszone pisemnie w ciągu 3-ch miesięcy od daty wysyłki. Na wyroby obcej produkcji, które wchodzą w skład naszej dostawy, udzielamy takiej samej gwarancji, jaką uzyskaliśmy od poddostawcy.
14)    Po otrzymaniu od kupującego jakiegokolwiek zgłoszenia reklamacyjnego wymienionego w artykule 13 dokonujemy bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwych części w naszych zakładach na warunkach ex works.  Związane z tym koszty transportu i ubezpieczenia ponosi kupujący. Wymienione części pozostają naszą własnością. Kupujący jest zobowiązany do ich zwrotu na swój koszt. Jesteśmy upoważnieni do pobierania opłat za pomoc udzieloną na żądanie kupującego przez naszych serwisantów na terenie jego zakładu. Nie ponosimy odpowiedzialności za naprawy, jakie bez naszej pisemnej zgody przeprowadzone zostaną przez inne firmy.
15)    Powyższa gwarancja NIE obejmuje typowego zużycia eksploatacyjnego, a także uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową obsługą przez kupującego (użytkownika końcowego). Nie ponosimy odpowiedzialności za przydatność, poprawność i/lub dokładność modyfikacji wprowadzonych przez kupującego do projektu i/lub konstrukcji.
16)    Nie udzielamy odszkodowań za straty produkcyjne, utratę zysków, uszkodzenia mienia lub osób oraz inne straty wynikłe np. na skutek usterek lub wad stwierdzonych w dostarczonych towarach.

Kompletne instalacje
17)    Kompletne instalacje podlegają specjalnym warunkom sprzedaży i dostaw.

Unieważnienie umowy
18)    Umowa nie może być unieważniona bez naszej zgody. Zastrzegamy sobie prawo do ubiegania się o rekompensatę za koszty wynikłe z transakcji.

Spory
19)    Jurysdykcja sądu właściwego dla naszej firmy obejmuje wszystkie spory dotyczące całej dostawy lub jej części. Rozstrzyganie spraw spornych musi być zgodne z praktyką i prawem duńskim.