Általános értékesítési és szállítási feltételek

Melyek más írásos megállapodás hiányában irányadónak tekintendők.

Árajánlatok és megrendelések visszaigazolása
1) Minden árajánlat az árajánlatban feltüntetett opciós időszakra vonatkozik, vagy a rendelkezésre álló készlet erejéig érvényes.

2) Csak azoknak a megrendeléseknek van kötelező érvényük a SOCO SYSTEM számára, melyeket a SOCO SYSTEM írásban visszaigazolt.

3) A szóban elhangzott módosítások a specifikációk, illetve a megrendelt berendezések egyes részeire vonatkozóan, csak akkor érvényesek, ha ezeket a módosításokat a SOCO SYSTEM írásban megerősítette.

Rajzok és leírások
4) A rajzok, javaslatok és leírások a SOCO SYSTEM tulajdonában maradnak, másolat nem készíthető belőlük, versenytárs cégekhez nem nyújthatók be, és a SOCO SYSTEM engedélye nélkül nem valósíthatók meg.

5) A SOCO SYSTEM katalógusaiban és egyéb nyomtatott anyagaiban feltüntetett műszaki adatok, mint rajzok és illusztrációk, kötelezettség nélküliek, és a SOCO SYSTEM fenntartja magának a jogot a változtatásokhoz és/vagy a módosításokhoz a megrendelések elfogadását megelőzően. 

Ár, szállítás és biztosítás
6) A SOCO SYSTEM fenntartja magának a jogot, hogy ármódosításokat hajtson végre az árfolyam-ingadozások következményeként.

7) Az exw továbbítási költségek a vevő számláját terhelik, a vevő kockázatát jelentik, és a biztosítást a vevőnek kell megfizetnie.

Csomagolás
8) A csomagolás költsége a vevőt terheli, a csomagolóanyag nem visszaváltható. A szállítási mód függvényében a csomagolás módját a SOCO SYSTEM határozza meg.

Szállítás
9) A szállítás ideje (a továbbítás ideje) attól a naptól kezdődik, amikor a megrendeléssel kapcsolatos minden részlet rendezve van, mely magában foglalja a megállapodott fizetési feltételek teljesülését, és amennyiben szükséges, az importengedély beszerzését.

10) A szállítás idejét befolyásolhatják sztrájkok, kizárások, vis major események, beleértve olyan eseteket is, amikor a beszállító elmulasztja a szállítást.

11) A késedelmes szállítás nem jogosítja fel a vevőt arra, hogy törölje a megrendeléseket, vagy megtagadja a szállítmány elfogadását, vagy figyelmen kívül hagyja a fizetési feltételeket. Az elszenvedett üzemi veszteségért, az elmaradt nyereségért, illetve bármiféle más költségért, mely a késedelmes szállítás miatt lép fel, kártérítési igény nem támasztható.

Tulajdon
12) A szállított áruk a SOCO SYSTEM tulajdonában maradnak mindaddig, míg az összes költség kifizetése meg nem történt. Eddig az időpontig a vevő az áruk teljes értékére vonatkozóan fenntartja a szállított árukra a biztosítást.

Garancia
13) Az alábbiaknak megfelelően a SOCO SYSTEM vállalja, hogy egyéves időszakon belül kijavít minden olyan hibát, mely hibás tervezésből, anyagból vagy kivitelezésből ered, amennyiben a hibáról írásos panasz érkezik a szállítás idejétől számított 3 hónapon belül, feltéve, hogy a fizetési feltételeket betartották, és az üzemeltetési idő nem haladja meg a napi 8 órát. Azokra a gépekre, melyeket nem a SOCO SYSTEM gyártott, de a SOCO SYSTEM által teljesített szállítás részét képezik, a SOCO SYSTEM ugyanazokat a garanciákat vállalja, mint a beszállítójától kap.

14) Ha a vevőtől értesítés érkezik a 14. cikkelyben említett bármilyen hibáról, a SOCO SYSTEM vállalja, hogy a hibás részt vagy részeket a saját üzemében megjavítja, illetve azokat költségmentesen pótolja, ex factory (az üzemből kiadva). Minden kapcsolódó szállítás költség a vevőt terheli. A megjavított/kicserélt részek a SOCO SYSTEM tulajdonában maradnak, és bérmentesítve kell a SOCO SYSTEM-hez visszaszállítani. Amennyiben a vevő igényt tart SOCO SYSTEM szerelők helyszíni segítségére, a SOCO SYSTEM-et térítés illeti meg. A SOCO SYSTEM nem vállal semmiféle felelősséget az olyan javítási munkákért, melyeket a SOCO SYSTEM írásos beleegyezése nélkül végeznek el más cégek.

15) A fenti garancia NEM terjed ki a szokásos fizikai kopásra, illetve a vevő (végfelhasználó) általi helytelen vagy nem megfelelő kezelés miatt keletkező kárra. A SOCO SYSTEM semmiféle felelősséget nem vállal a vevő által végrehajtott szerkezeti és/vagy formai módosítások alkalmasságáért, helyességéért és/vagy pontosságáért.

16) Nem támasztható kártérítési igény olyan, a SOCO SYSTEM által okozott üzemi veszteségért, elmaradt nyereségért, tulajdonban keletkezett kárért, személyi sérülésért vagy más költségek kapcsán, melyek a szállított áruk gyártási hibái vagy egyéb hiányosságai folytán merülnek fel.

Teljes beüzemelések/projektek
17) A teljes beüzemelésekre/projektekre külön értékesítési és szállítási feltételek vonatkoznak.

Érvénytelenítés
18) A megállapodásokat nem lehet érvényteleníteni a SOCO SYSTEM beleegyezése nélkül. A tranzakcióból eredő bármilyen költség esetén a SOCO SYSTEM kártérítési igénnyel állhat elő.

Viták
19) Minden olyan vitában, mely a szállítmány egészét vagy annak egy részét érinti, a SOCO SYSTEM vállalata által megnevezett bíróság az illetékes. A vitákat a dán jogalkotással és gyakorlattal összhangban kell rendezni.